كتابخانه دانشكده توانبخشي يكي از مجموعه كتابخانه هاي غني و گسترده از منابع گوناگون در زمينه اي علوم توانبخشي و طب ورزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران است . اين كتابخانه علاوه بر كتب تخصصي ،‌كتابهايي در زمينه پزشكي و غير پزشكي و كتابهاي مرتبط با علوم توانبخشي و علوم انساني را نيز دارا مي باشد.
هسته اصلي كتابخانه همزمان با شكل گرفتن موسسه عالي توانبخشي در سال 1352 در خيابان 16 آذر با تعداد محدودي كتاب تشكيل گرديد. سپس با تغيير مكان دانشكده به داخل دانشگاه تهران در سال 1359 بر وسعت كتابخانه افزوده شد و در سال 1361 با انتقال دانشكده به پيچ شميران ، كتابخانه با وسعت بيشتر و افزايش كتب تخصصي،‌ به كار خود ادامه داد.

اهداف و وظايف كتابخانه:
1-    گردآوري و سازماندهي منابع اطلاعاتي پزشكي براي استفاده در امور آموزشي و پژوهشي دانشگاه
2-    ايجاد تسهيلات براي استفاده مراجعه كنندگان از خدمات كتابخانه
3-    انتشار فهرست كتابهاي جديد از نوع كتابشناسي
4-    به كارگيري روشهاي علمي نوين كتابداري و اطلاع رساني پزشكي درجهت ارتقاءخدمات كتابخانه (و تهيه منابع الكترونيك(
5-    انتقال و تبادل آموخته ها، نوآوري ها ، تجربه ها و كسب دستاوردهاي تازه علمي
6-    گردآوري تازه ترين نيازهاي اطلاعاتي جامعه استفاده كنند ه و سفارش آنها
7-     تهيه آمار و گزارشات تحليلي از فعاليت ها و منابع كتابخانه
8-    پيش بيني تداركات، نيروي انساني، بودجه و ساير نيازها در جهت اهداف و نيازهاي دانشكده
 كتابخانه داراي بخشهاي مجموعه سازي، بخش فني ، پايان نامه ها، مجلات و آرشيو نشريات، مخزن و امانت مي باشد.