اهداف و وظایف کتابخانه


تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی و تخصصی
هدف اصلی کتابخانه تقویت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعه کنندگان و دانش پژوهان می باشد.
1- گرد آوری و سازماندهی منابع اطلاعاتی پزشکی برای استفاده در امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه

2- ایجاد تسهیلات برای استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه

3- انتشار فهرست کتابهای جدید از نوع کتابشناسی

4- به کار گیری روشهای عملی نوین کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در جهت ارتقائ خدمات کتابخانه (تهیه منابع الکترونیک)

5- انتقال و تبادل آموخته ها ،نوآوری ها ،تجربه ها و کسب دستاوردهای تازه علمی

6- گردآوری تازه ترین نیازهای اطلاعاتی جامعه استفاده کننده و سفارش آنها

7- تهیه آمار و گزارشات تحلیلی از فعالیت ها و منابع کتابخانه

8- پیش بینی تدارکات ،نیروی انسانی ،بودجه وسایر نیازها در جهت اهداف و نیازهای دانشکده

9- تداوم در آموزش کتابداران

10 - تداوم در آموزش کاربران در مقاطع مختلف

11-  در اولویت قرار دادن روشهای نوین کتابداری و اطلاع رسانی تخصصی

12- آماده سازی بستری از اطلاعات بر اساس نیاز کاربران

13- شناسایی نیاز کاربران
دریافت پوستر