منشور حقوق استفاده کنندگان
از کتابخانه دانشکده توانبخشی- مراجعه کننده باید حداکثر نیاز اطلاعاتی خود را از مجموعه کتابخانه دریافت کند.

-  از کتابداران مسئول راهنمائی بخواهد

-  به قوانین و چارچوب آئین نامه احترام بگذارد

-  در انتخاب و خرید و سفارش اظهار نظر کند

-  از شرایط فیزیکی سالن مطالعه رضایت داشته باشد

– خواسته هایی معقول و فراخور و در چارچوب قوانین ومقررات از کتابدار داشته باشد

– اطلاعات شخصی مراجعه کننده حریم خصوصی او محسوب می شود. ودر نزد کتابدار محفوظ می باشد

– مراجعه کننده حق دارد از احترام کتابدار بهره مند گردد


و کتابداران متعهد هستند به:

- ارائه خدمات به بهترین وجه و دقیق بودن و کامل بودن به مراجعان

- استفاده از منابع جدید اطلاعاتی و علمی روز

- فراهم ساختن بستری سریع وآسان برای رسیدن به منابع اطلاعاتی

- همراهی و پشنیبانی از برنامه های آموزشی وپژوهشی دانشکده

- تلاش دراجرای طرح تکریم ارباب رجوع

دریافت پوستر