تهیه 29 جلد کتاب فارسی و یک جلد کتاب لاتین جهت رشته های مختلف فیزیوتراپی، گفتار درمانی و شنوایی شناسی


نصب 35% از پایان نامه هادر نرم افزار کتابخانه دانشکده


تهیه و نصب تابلوی رده بندی کتب ( سیستم های کنگره و NLM) برای جستجوی منابع توانبخشی


تهیه و نصب تابلوی قوانین استفاده از کتابخانه دانشکده