گزارش عملکرد واحد کتابخانه در سال 1397

 
* pdf شدن فایل پایان نامه ها     

* بروز رسانی منابع در سایت

* تهیه تابلو آئین نامه و نمادی از راهنمای رده بندی پزشکی (NLM)   

* بروز رسانی سایت کتابخانه

* فرآیند نویسی کتابخانه

* خرید کتاب در اسفند 97 و انجام مراحل فنی

* خرید کتاب در اردیبهشت 98 و انجام مراحل فنی

* مرتب سازی کتاب ها و پایان نامه ها به صورت هفتگی

* ورود اطلاعات و عضویت دانشجویان جدیدالورود

* امانت و برگشت کتاب

* انجام گزارشات ارسالی از کتابخانه مرکزی

* حضور در جلسات کتابخانه مرکزی