ايـن بخش شـامل سفـارش، انتخـاب، تهيـه و خـريـد منـابـع و كتـاب و نشريـات مي باشد. مجموع كتاب و نشريات كتابخانه از طريق نمايشگاههاي كتاب به ويژه نمايشگاه بين المللي كتـاب تـهران؛ تهيه مي گـردد. كـار انتخاب و خريد كتـاب و نشريـات در ايـن بخش بـا نظارت كميته انتخـاب كتاب و نشريات و استعلام از گـروه هـا ي آموزشي دانشكـده انجام مي‏پذيرد.

مسئول پيگيري: عشرت السادات شنايي تلفن : 77636041