ثبت و فهـرست نويسي منابع و پايان نامه ها، آماده سازي و ورود اطلاعات در نرم افزار كتابخانه به عهده اين بخش مي باشد. همچنين مسئوليت و نظارت بر امر وجين و سيـاهه بـرداري نيز مسئوليت انتقال اشكالات نـرم افـزاري و پيگيـري آن بـا شركت نرم افزار پارس آذرخش به عهده اين بخش مي باشد. فهرست نويسي منابع بر اساس رده بندي كتابخانه پزشكي امريكا NLM و كتابخانه كنگره امريكا LC مي باشد.