مقررات كتابخانه

1-       استفاده از خدمات كتابخانه در محل براي همگان آزاد است و برابر با قوانين و مقررات كتابخانه مي باشد.
2-       تمامي مراجعين امكان دسترسي به منابع و استفاده از خدمات كتابخانه اي را در محل دارند و تنها براي امانت گرفتن بايستي واجد شرايط عضويت باشند.
3-       درطول دروه برگزاري امتحانات دانشگاهي، اولويت با اعضاي كتابخانه است.
 
به منظور ايجاد شرايط مطلوب در ارائه خدمات كتابخانه اي،مراجعين موظف به رعايت موارد ذيل مي باشند:
-          حفظ كامل سكوت و آرامش
-          رعايت احترام به كاركنان كتابخانه
-          رعايت احترام به ساير مراجعين و كاربران كتابخانه
-          حفط نظم و پاگيزگي كتابخانه
-          استفاده از محل مطالعه خواهران و برادرانبه صورت مجزا
 
تبصره: در صورت مشاهده تخلف و يا تكرار آن، پس از يك نوبت تذكر شفاهي، ضمن تعليق عضويت، فرد مورد نظر به مراجع ذيربط دانشگاه معرفي خواهد شد.
شرايط امانت كتب فارسي و لاتين براي :
-         اعضاي هيات علمي 5 جلد به مدت 20 روز
-         دانشجويان دكتراي و ارشد 3 جلد به مدت 20 روز
-         ساير دانشجويان 2 جلد به مدت 15 روز
-         كارمندان 1 جلد به مدت 10 روز
-         نشريات فارسي و لاتين و پايان نامه ها امانت داده نمي شود و تنها امكان تهيه كپي وجود دارد.
-         بابت هروز دير كرد 1000 ريال دريافت مي شود.
-         در صورت تكرار ديركرد حق امانت گرفتن منابع به صورت دائم از فرد سلب مي شود.
-         در صورت در امانت بودن كتاب درخواستي، اسامي افراد متقاضي كتاب به ترتيب اولويت در ليست متقاضيان ثبت خواهد شد .
روش تمديد امانت كتاب:
1-     زمان تمديد حضوري 15 روز ( در صورت عدم وجود متقاضي)
2-     زمان تمديد تلفني 5 روز ( با اعلام 24 ساعت قبل از اتمام دوره امانت و در صورت عدم وجود متقاضي)
خدمات مرجع در بخش سالن كتابخانه انجام مي پذيرد.كتابهاي مرجع كه شامل لغت نامه ها و دائره المعارف ها و كتاب هاي تك نسخه به درخواست واحدهاي آموزشي در اين بخش نگهداري شده و امانت داده نمي شود.