مجموعه كتاب ها و منابع مخزن در حال حاضر بالغ بر 3152 جلد كتاب لاتين و 1380 جلد كتاب فارسي و 212 عنوان كتاب الكترونيك مي باشد. محل نگهداري اين منابع در مخزن كتابخانه مي باشد. سيستم مخزن به حالت باز بوده و دانشجويان از طريق بازيابي اطلاعات از نرم افزار كتابخانه و يا به صورت مستقيم مي توانند به منابع مورد نياز خود دسترسي داشته باشد اين بخش كار پذيرش عضو، گردش و امانت كتاب و خدمات مرجع را بر عهده دارد. جستجوي كتاب در اين بخش از طريق 6 رايانه مستقر در سالن مطالعه كتابخانه و برگه دان هاي كتاب و 1 رايانه در بخش آرشيو و مجلات انجام مي شود.