مسئول روابط عمومی: سرکار خانم روستا
تلفن واحد روابط عمومی : 77644937

فکس دانشکده: 77534133

 کد پستی: 65111-11489


   rehabilitation@tums.ac.ir