مدیر روابط عمومی: جناب آقای دکتر دادگر


تلفن واحد روابط عمومی : 77644937


فکس دانشکده: 77534133


 کد پستی: 65111-11489   rehabilitation@tums.ac.irآدرس: خیابان انقلاب، پیچ شمیران، نبش صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی