دکتر هوشنگ دادگر
مدیر واحد روابط عمومی
استادیار گفتاردرمانی

 
تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 205

فاکس: 77534133

E-Mail: hdadgar@tums.ac.ir

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان گفتاردرمانی

 


                                                            
     کارشناس روابط عمومی: سرکار خانم روستا