تاريخچه دانشکده توانبخشی

اولين اقدام در زمينه ايجاد مركزي جهت آموزش و تربيت افراد حرفه اي در رشته هاي مختلف توانبخشي (فيزيوتراپي، كاردرماني) در اواخر سال 1342 برداشته شد. دانشكده پزشكي دانشگاه تهران طبق اساسنامه مورخ 23/4/1344 شوراي مركزي دانشگاه ها عهده دار اين وظيفه گرديد كه در اين راه از همكاري وزارت بهداري و سازمان بهداشت جهاني (WHO) نيز بهره جست. براي تنظيم برنامه كار و تهيه استاد مورد نياز طبق برنامه تحصيلي هر هفته شورايي بنام شوراي آموزشگاه فيزيوتراپي و يا جلسات هيئت مديره در دفتر رياست دانشكده پزشكي تشكيل و افراد زير:
1- آقاي دكتر محمد علي حفيظي رئيس دانشكده
2- آقاي دكتر ابراهيم سعادت نماينده وزارت بهداري
3- خانم جانسن مربي
و نماينده سازمان بهداشت جهاني و سه نفر از استادان دانشكده پزشكي دانشگاه تهران به شرح زير:
1- آقاي دكتر ابراهيم چهرازي
2- آقاي دكتر كمال آرمين
3- آقاي دكتر فريدون منوچهريان كه بعداً آقاي دكتر امير كيا كه ارتوپد و استاد دانشكده پزشكي بود به هيئت مديره اضافه گرديد.
شروع آموزشگاه و تشكيل اولين كلاس دوره اول: همانطور كه اشاره شد خانم مارگريت جانسن از طرف سازمان بهداشت جهاني به نام مربي فيزيوتراپي به ايران معرفي، نامبرده پس از تماس هاي لازم به اداره خدمات نوتواني وزارت بهداري كه اداره جديدالتأسيس بود. همچنين تماس با دانشكده پزشكي دانشگاه تهران و جمعيت هلال احمر اولين كلاس دوره اول را در دو اطاق در بخش سرطان كه جنب بيمارستان امام خميني فعلي است شروع، كه يك اطاق كلاس درس و يك اطاق دفتر آموزشگاه بود. اولين دوره دانشجويان رشته فيزيوتراپي در ايران در مهرماه همان سال (1344) رسماً در آموزشگاه فيزيوتراپي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران واقع در بيمارستان امام كه فقط داراي دو اطاق بود شروع به تحصيل نمودند. در آبان ماه 1347 تغييراتي در نحوه تدريس و طرز كار آموزش دانشجويان ايجاد گرديد كه اين مركز از سوي جامعه بين المللي فيزيوتراپي به رسميت شناخته شد و به انستيتو فيزيوتراپي تغيير نام يافت و به خيابان كارگر فعلي نبش بلوار كشاورز انتقال يافت. اولين مراسم فارغ التحصيلي دانشجويان در بيستم مرداد 1348 و همراه با دانشجويان پزشكي برگزار گرديد وظيفه اصلي اين مؤسسه آموزش و تربيت فيزيوتراپيست در سطح ليسانس بود كه برطبق برنامه مدون، دانش آموختگان از طرف دانشگاه تهران پس از گذراندن حداقل 140 واحد آموزشي موفق به دريافت ليسانس فيزيوتراپي مي شوند. در سال 49 به خيابان دهكده جنب بيمارستان پارس تغيير مكان يافت. در سال 1351 مطالعه جهت جهت ايجاد رشته كاردرماني (ارگوتراپي) آغاز گرديد كه در بهمن ماه سال بعد به تصويب رسيد و در نتيجه مؤسسه عالي فيزيوتراپي به مؤسسه عالي توانبخشي تغيير نام يافت و به خيابان 16 آذر در يك ساختمان پنج طبقه منتقل گرديد كه پس از انقلاب بعلت تخليه اماكن استيجاري به باشگاه دانشگاه تهران انتقال پيدا كرد و در سال 62 به محل فعلي دانشكده خيابان انقلاب، پيچ شميران منتقل شد. از سال 63 گامهاي مؤثري در جهت ارتقاء سطح آموزش علوم توانبخشي برداشته شد و با تأسيس و پذيرش دانشجو افق هاي تازه اي در زمينه توانبخشي روشن گرديد. اولين گروه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد فيزيوتراپي در سال 67 فارغ التحصيل شده و به عنوان كادر آموزشي و هيئت علمي در دانشكده مشغول به كار شدند. اولين گروه دانشجويان مقطع كارشناسي شنوايي شناسي نيز در سال 71 فارغ التحصيل شدند و عده اي از آنان به عنوان كادر آموزشي در دانشكده مشغول به كار شدند و بالاخره اين مركز در خرداد ماه سال 69 به دانشكده توانبخشي ارتقاء يافت و با هدف فراهم آوردن برنامه هاي آموزشي بر اساس نياز كشور در جهت تربيت افراد متعهد ادامه فعاليت داد. دوره هاي كارشناسي گفتاردرماني و كارشناسي ارشد شنوايي شناسي نيز در سالهاي 71 و 74 به تصويب رسيد و اقدام به پذيرش دانشجو شد. اولين دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد شنوايي شناسي در سال 75 فارغ التحصيل شدند. اولين دانشجويان رشته گفتاردرماني در مقطع كارشناسي در سال 74 پذيرش گرديده و در سال 78 فارغ التحصيل شدند، و اولین مقطع کارشناسی ارشد نیز در سال 82 فارغ التحصيل گرديدند. روند تلاش در اين دانشكده به همت مسئولين در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي آموزش و توان علمي آن به طور مستمر پيگيري مي شود بطوري كه در نشست هاي شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت با برقراري دوره دكتري تخصصي فيزيوتراپي (Ph.D) و كارشناسي ارشد گفتاردرماني موافقت گرديده و بر اين اساس از سال 79-78 تا كنون در رشته هاي فوق دانشجو پذيرفته مي شود. در سال 1383 ضرورت ايجاد مقطع (Ph.D) جهت رشته هاي گفتاردرماني و شنوايي شناسي نيز در وزارت بهداشت و درمان به تصويب رسيد و از سال تحصيلي 88-87 پذيرش دانشجو دارد. 

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، نبش صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران