دورنگار: 77534133

آدرس الکترونيکی: rehabilitation@tums.ac.ir

 
آدرس: خيابان انقلاب - بالاتر از پيچ شميران- دانشکده توانبخشي

تلفن: 77533939