روابط عمومی : 77684941

فکس دانشکده :77534133

تلفن دانشکده : 77533939-77535132

ایمیل:
rehabilitation@tums.ac.ir