معاون دانشجویی- فرهنگی دانشکده توانبخشی: دکتر آذر مهری


مرتبه علمی: استادیار

 
آدرس: خیابان انقلاب ـ بالاتر از پیچ شمیران ـ دانشکده توانبخشی ـ معاونت دانشجويی و فرهنگی