مژگان الماسی، کارشناس امور دانشجویی
مدرک تحصیلی: لیسانس ارتباطات
شماره تماس : داخلی  252


اهم وظایف امور دانشجویی
1- اطلاع رسانی و پیگیری امور مربوط به وامهای تحصیلی ، ضروری ، ودیعه مسکن و وام بنیاد علوی
2- پیگیری امور مربوط به اتوماسیون تغذیه
3- ثبت  درخواست وسایل  مورد نیاز دانشجویان و همکاران معاونت در سیستم نجات 2
4- همکاری در  امور تربیت بدنی دانشجویان
5- تکمیل مدارک و پرونده دانشجویان و پیگیری نواقص آن
6- پیگیری امور مربوط به مشکلات اسکان و خوابگاههای دانشجویی
7- همکاری در امور و رفع مشکلات  سرویسهای دانشجویی
8- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی
9- پیگیری امور مربوط به کارتهای دانشجویی
10- پیگیری امور مربوط به شماره حسابهای دانشجویان