دکتر آذر مهری
معاون دانشجویی دانشکده
استادیار گفتاردرمانی

تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 239

E-Mail: 
mehri@tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان گفتاردرمانی