معاونت دانشجویی فرهنگی 

نشانی: خيابان انقلاب ـ بالاتر از پيچ شميران ـ دانشکده توانبخشی ـ 
معاونت دانشجويي
شماره تماس : 77644939