کارشناس پژوهش: سرکار خانم مهدیه کریمی

شماره تماس: 77684879 
مسئول وب سایت دانشکده و کارشناس پژوهش: سرکار خانم هانیه رجبی


شماره تماس: 77533939 داخلی 323