کارشناس پژوهش: مهدیه کریمی،
شماره تماس: 77684879مسئول وب سایت دانشکده و کارشناس پژوهش: هانیه رجبی
شماره تماس: 77533939 داخلی 323