کارکنان معاونت:

* مسئول دفتر : مریم حاجی عبدالرزاق، شماره تماس: 77528468


* مسئول وب سایت دانشکده و کارشناس پژوهش: هانیه رجبی


* کارشناس پژوهش : فائزه گیلانی اصل