مهندس مسعود شکیبایی
مسئول واحد انفورماتیک 

لیسانس مهندسی نرم افزار
تلفن تماس: 77621177 

Email:shakibaee@gmail.com
 
 مهندس حسن شایگان
کارشناس رایانه
تلفن: 77533939- داخلی 307