اولين کارگاه آموزشی يک روزه با عنوان اصول و تکنيک های ماليگان در ستون فقرات با سخنرانی سرکار خانم زهرا فخاری توسط  معاونت پژوهشی

دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاريخ 92/11/29 برگزار گرديد.