اعضای شورای پژوهشی دانشکده
 
رديف عضو شورای پژوهشی سمت
1 خانم دکتر آزاده شادمهر معاون پژوهشی دانشکده
2 خانم سيده مریم خدامی  قائم مقام پژوهشی دانشکده
3 آقای دکتر بهروز عطارباشي رییس دانشکده
4 آقای دکتر سعید فراهانی معاون آموزشی دانشکده
5 آقای دکتر غلامرضا عليائی مدیر گروه فیزیوتراپی
6 آقای دکتر سيد احمدرضا خاتون آبادی مدیر گروه گفتاردرمانی
7  آقای دکتر قاسم محمدخانی مدیر گروه شنوایی شناسی
8  خانم پروين راجی نماینده پژوهشی
9 خانم دکتر شهره جلايي نماینده پژوهشی
10 خانم دکتر منصوره عادل قهرمان نماینده پژوهشی
11 خانم دکتر صوفيا نقدی نماینده پژوهشی