اعضای شورای پژوهشی دانشکده
 

رديف
 
عضو شورای پژوهشی سمت

1
 
آقای دکتر سيد احمدرضا خاتون آبادی معاون پژوهشی، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه

2
 
آقای دکتر محمد رضا هادیان رییس دانشکده

3
 
خانم دکتر سيده مریم خدامی   مدیر امور پژوهشی

4
 
آقای دکتر رضا حسین آبادی مدیر دفتر ارتباط با صنعت

5
 
آقای دکتر غلامرضا عليائی  معاون آموزشی

6
 
خانم دکتر آزاده شادمهر معاون بین الملل

7
 
آقای دکتر حسین باقری مدیر گروه فیزیوتراپی

8
 
آقای دکتر قاسم محمدخانی مدیر گروه شنوایی شناسی

9
 
خانم دکتر پروين راجی مدیر گروه کاردرمانی

10
 
خانم دکتر شهره جلايي نماینده پژوهشی

11
 
خانم دکتر منصوره عادل قهرمان نماینده پژوهشی

12
 
خانم دکتر زینت آشناگر نماینده پژوهشی