اعضای شورای پژوهشی دانشکده
 

رديف
 
عضو شورای پژوهشی سمت

1
 
آقای دکتر سيد احمدرضا خاتون آبادی معاون پژوهشی، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه

2
 
آقای دکتر محمد رضا هادیان رییس دانشکده

3
 
آقای دکتر رضا حسین آبادی
مدیر دفتر ارتباط با صنعت
 

4
 
آقای دکتر غلامرضا عليائی معاون آموزشی

5
 
 خانم دکتر آزاده شادمهر معاون بین الملل

6
 
خانم دکتر سيده مریم خدامی مدیر گروه گفتاردرمانی

7
 
آقای دکتر حسین باقری مدیر گروه فیزیوتراپی

8
 
آقای دکتر قاسم محمدخانی مدیر گروه شنوایی شناسی

9
 
خانم دکتر پروين راجی مدیر گروه کاردرمانی

10
 
خانم دکتر شهره جلايي نماینده پژوهشی گروه فیزیوتراپی

11
 
خانم دکتر منصوره عادل قهرمان نماینده پژوهشی گروه شنوایی شناسی

12
 
خانم دکتر زینت آشناگر نماینده پژوهشی گروه فیزیوتراپی

13
خانم دکتر زهرا سلیمانی نماینده پژوهشی گروه گفتاردرمانی