اعضای شورای پژوهشی دانشکده
 
رديف عضو شورای پژوهشی سمت
1 آقای دکتر نورالدین نخستین انصاری معاون پژوهشی 
2 خانم دکتر سيده مریم خدامی  قائم مقام پژوهشی 
3 آقای دکتر غلامرضا عليائی معاون آموزشی 
4 آقای دکتر سيد احمدرضا خاتون آبادی مدیر گروه گفتاردرمانی
5  آقای دکتر قاسم محمدخانی مدیر گروه شنوایی شناسی
6 خانم دکتر پروين راجی مدیر گروه کاردرمانی
7 خانم دکتر شهره جلايي نماینده پژوهشی
8 خانم دکتر منصوره عادل قهرمان نماینده پژوهشی
9 خانم دکتر صوفيا نقدی نماینده پژوهشی