آئین نامه شوراهای پژوهشی و طرح های تحقیقاتی


دستورالعمل اجرایی اعطای گرنت های پژوهشی


فهرست سازمان های داخلی حمایت کننده مالی از پژوهش


نحوه ارسال طرح های تحقیقاتی


راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی

راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات

اخذ مجوز کمیته اخلاق

ابلاغیه کمیته ملی اخلاق

راهنمای ثبت پایان نامه در پژوهشیار

راهنمای نحوه تأیید پایان نامه در پژوهشیار (توسط استاد راهنما)

دستورالعمل برگزاری دوره تکمیلی پژوهشی (post doctorate)مشخصات طرح پژوهشی 

مشخصات پایان نامه داوری طرح های تحقیقاتی در شورای پژوهشی گروه

تأییدیه پژوهشی

رضایت نامه آگاهانه

فرم گزارش سفر

دریافت کمک هزینه سفر