آئین نامه شوراهای پژوهشی و طرح های تحقیقاتی

نحوه ارسال کمیته اخلاق

نحوه ارسال طرح های تحقیقاتیراهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی

راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات

اخذ مجوز کمیته اخلاق

راهنمای ثبت پایان نامه در پژوهشیار

راهنمای نحوه تأیید پایان نامه در پژوهشیار (توسط استاد راهنما)

دستورالعمل برگزاری دوره تکمیلی پژوهشی (post doctorate)مشخصات طرح پژوهشی 

مشخصات پایان نامه داوری طرح های تحقیقاتی

تأییدیه پژوهشی

رضایت نامه آگاهانه

فرم گزارش سفر

دریافت کمک هزینه سفر