دکتررضا حسین آبادی
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشکده
استادیار شنوایی شناسی

تلفن تماس: 77530636ـ داخلی : 295

فاکس: 

E-Mail: 
r-hoseinabadi@tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان شنوایی شناسی