دکتر نورالدین نخستین انصاری 
معاون پژوهشی دانشکده 
استاد فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77684879ـ داخلی : 265

E-Mail: nakhostin@sina.tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی