دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی

معاون پژوهشی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه


استادیار گفتاردرمانی

تلفن تماس: 77628205ـ داخلی : 265

فاکس: 77534133

E-Mail: khatoonabadi@tums.ac.ir


آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان گفتادرمانی