آزمایشگاه الكترونوروفيزيولوژي

معرفی آزمایشگاه
         اعصاب بدن انسان با استفاده از ايمپالس عضلات را كنترل مي‌كنند. يعني هنگامي كه عضله در پاسخ به يك سيگنال مغزي منقبض مي شود خودش نيز تخليه الكتريكي دارد. الكتروميوگرافي (EMG) تخليه الكتريكي بوسيله عضلات را ارزيابي ميكند و مطالعات هدايت عصبي (NCS) چگونگي انتقال صحيح سيگنالهاي الكتريكي توسط اين اعصاب را ارزيابي ميكند. ارزيابي فعاليت الكتريكي در اعصاب و عضلات به شناسايي وجود، محل و وسعت بيماريهايي كه مي توانند بافت عضله يا اعصاب را صدمه بزنند كمك مي كند. در آزمايشگاه الكترونوروفيزيولوژي اطلاعات الكتروميوگرافي سطحي، سوزني و هدايت عصبي همراه با هم در تعيين محل آسيب عصب و عضله در سير بيماري و يا در اثر مداخلات درماني قابل اهميت است.
اين آزمايشگاه با دو اتاق مرتبط به هم با مساحت تقريبي 30 متر مربع، به همراه سه دستگاه الكترونوروميوگرافي با تجهيزات كامل جهت ثبت پتانسيل‌هاي عصبي-عضلاني و پاسخ‌هاي برانگيخته، و دو دستگاه رايانه با نرم‌افزار ويژه جهت پردازش اطلاعات ثبت شده آماده انجام تحقيقات مورد نظر است. اين بخش بر اساس سياست هاي دانشگاه در سال 1367 راه‌اندازي شد.

 
تجهیزات، خدمات بالینی و تحقیقاتی
سه دستگاه الكترونوروميوگرافي با تجهيزات كامل جهت ثبت پتانسيل‌هاي عصبي-عضلاني و پاسخ‌هاي برانگيخته، و دو دستگاه رايانه با نرم‌افزار ويژه جهت پردازش اطلاعات، ترمومتر ديجيتال، دستگاه تحريك الكتريكي مالتي استيم، استيمولاتور انرف، مادون قرمز، EMG TOENNIES، اولتراسوند
طرح های تحقیقاتی/ پایان نامه ها

مقالات چاپ شده از پروژه های انجام شده:
1. Yoosefinejad A, Talebian S, Shadmehr A, Olyaei G, Bagheri H, Mohajeri -Tehrani R.M. Effect of Whole-Body Vibration on EMG root mean square signal in a Diabetic type 2 patient with Peripheral Neuropathymation to coronary disease patients.Health Science Journal, 2013, 7(1):109-115.

2. Abbaszadeh-Amirdehi M, Ansari NN, Naghdi S, Olyaei G, Nourbakhsh MR. The neurophysiological effects of dry needling in patients with upper trapezius myofascial trigger points: study protocol of a controlled clinical trial, BMJ, 2013, 3(5):28-32.

3. Yoosefinejad AK, Shadmehr A, Olyaei GR, Talebian S, Bagheri H, The effectiveness of a single session of Whole-Body Vibration in improving the balance and the strength in type 2 diabetic patients with mild to moderate degree of peripheral neuropathy: A pilot study, Journal of Bodywork & Movement Therapies, 2014, 18 (1):82-86.

4-عليائي‌ غلامرضا، باقري‌ حسين‌، هاديان‌ محمدرضا، طالبيان‌ مقدم‌ سعيد، نظري‌ پروين‌،  بررسي‌ ميزان‌ تأثير تغيير وضعيت‌ مفصل‌ ران‌ بر روي‌ فعاليت  H-Reflex، مجله‌ پزشكي‌ كوثر، مجله‌ پزشكي‌ كوثر، سال 6 ، شماره‌ 2، ص‌81- 89، 1389.

5- هاديان محمد رضا، طالبيان مقدم سعید، عليايي غلامرضا، باقري حسین،  باستاني اندیشه،  بررسي اثر تحريكات مكانيكي جلدي بر سطح داخلي كف پا بر روي تحريك پذيري موتورنورون هاي همان سمت و سمت مقابل،  توانبخشي نوين، دوره 1 شماره 1386،1.

6- عليايي غلامرضا، نخستين نورالدين، مشايخي سعيد،  طالبيان مقدم سعيد،  باقري حسين، بررسي اثر كشش گردن بر روي پارامترهاي رفلكس H در عضله سولئوس مردان سالم، توانبخشی نوين، دوره 1 شماره4 ،1386.

7- نخستين انصاري نورالدين، راستگو مریم، عليايي غلامرضا، طالبيان مقدم سعيد ، بررسي مقايسه اي تاثير كوتاه مدت اشعه مادون قرمز و اولتراسوند بر اسپاستيسيتهﻋﻀﻼت ﭘﻼﻧﺘﺎر ﻓﻠﻜﺴﻮر ﺑﻴﻤﺎران اﺳﭙﺎﺳﺘﻴﻚ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻣﻐﺰي، توانبخشی نوين، دوره 1 ، شماره 4 ،1386.

8- باستاني اندیشه، هاديان محمد رضا، طالبيان مقدم سعید، عليايي غلامرضا، باقري حسین، اثر تحريكات مكانيكي جلدي بر سطح خارجي كف پا بر روي تحريك پذيري موتورنورون هاي همان سمت و سمت مقابل،  فيزيولوژي و فارماكولوژی، شماره 11(3)، 1386.

9- طالبيان مقدم سعيد، نضال حماد، عليايي غلامرضا، باقري حسين ، هاديان محمدرضا، مقايسه تاثير قدرت عضله دو سر بازويي در زواياي 45 و 60 درجه مفصل آرنج بر طيف فركانس سيگنال الكتروميوگرافي، مجله‌ دانشكده‌ پزشكي‌،  دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌-درماني‌ تهران‌، سال شصت و دو، شماره 12، 1384.

10- توكلي‌ رضوان‌، نجفي‌پور حميد، هاديان‌ محمدرضا، عليائي‌ غلامرضا،نبي‌پور فاطمه‌، طالبيان مقدم‌ سعيد ،مقايسه‌ تاثير اشعه‌ مادون‌ قرمز و كرم‌ فني‌ توئين‌ بر ترميم‌ زخم‌ پوستي‌ رت‌، مجله‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ بابل‌، سال‌ششم‌، شماره‌ 2 (22)، ص‌ 11-7، 1383.

11- باقري‌ حسين‌، عليائي‌ غلامرضا، طالبيان‌ مقدم سعيد، هاديان‌ محمدرضا و هرمزيان‌ ربكا ،  بررسي‌ تاثير اثرات‌فراصوت‌ پالسي‌ و ممتد در نواحي‌ اطراف‌ ستون‌ مهرهاي‌ بر متغيرهاي‌ رفلكس‌ هافمن‌ عضله‌ سه‌ سر ساقي‌، مجله‌علمي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ رفسنجان‌، سال‌ سوم‌، شماره‌ 1، ص‌ 43-34، 1380.

12- طالبيان مقدم‌ سعيد،  حاجي‌ زاده‌سهراب‌، عليائي‌ غلامرضا،  فتح‌اللهي‌يعقوب‌ ، بررسي‌ پاسخهاي‌ عصبي‌ وعضلاني‌ عضله‌ دور كننده‌ شست‌ پا به‌ آيونتوفورزيس‌ اپي‌نفرين‌ در مردان‌ سالم‌، مجله‌ پزشكي‌ كوثر، شماره‌ 6 (3)، ص‌ 173-165، 1380.

13- باقري‌ حسين‌ ، اكبري‌ محمد ، عليائي‌ غلامرضا، طالبيان‌ مقدم‌ سعيد،  جعفري‌ فرزانه، بررسي‌ و مقايسه ‌دو فركانس‌ مختلف‌ TENS بر تحريك‌ پذيري‌ رفلكس‌ هافمن‌، مجله‌ دانشكده‌ پزشكي‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌بهداشتي‌-درماني‌ تهران‌، سال‌ پنجاه‌ و نهم‌، شماره‌ 3، ص‌ 37-30، 1380.

14- عليائي‌ غلامرضا، اكبري‌ محمد، باقري‌ حسين‌، ابوالفضلي‌ رؤيا، طالبيان‌ مقدم‌ سعيد ، فتاحي‌ فريبا ،  بررسي‌ ارتباط فاكتورهاي‌ فيزيكي‌ و فاكتورهاي‌ الكتروفيزيولوژيك‌ عصب‌ مديان‌ در زنان‌ مبتلا به‌ سندروم‌ كانال‌ كارپ‌، مجله‌ دانشكده‌ پزشكي‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌-درماني‌ تهران‌، سال‌ پنجاه‌ و پنجم، شماره‌ 5، ص‌30-27،  1376.