آزمایشگاه بیومکانیک ستون فقرات
 
ساختار سيستم عضلاني- اسكلتي ستون فقرات تعيين ميكند كه انسان چگونه حركت كند، حركات غيرطبيعي چگونه محدود شوند و حتي قابليتها چگونه وراي حالت طبيعي افزايش يابند. در اين آزمايشگاه، با كمي‌سازي مكانيك مفصل و عضلات ناحيه ستون فقرات، تاثير تغييرات مكانيك مفاصل و ساختار تاندوني-عضلاني در شرايط مختلف يا جراحي بر قابليت عضلات در ايجاد حركت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. آزمايشگاه بيومكانيك ستون فقرات از ابزارهاي پيشرفته‌اي در جهت رسيدن به اهداف خود بهره مي‌گيرد. ارزيابي تعادل و پاسچر در شرايط استاتيك و ديناميك، بررسي عملكرد و خواص بافتهاي مختلف ستون فقرات در شرايط گوناگون، مطالعه خستگي بر كاركرد بافتهاي مختلف ستون فقرات در شرايط فعاليت و ورزش و ... بخشي از پروژه‌هاي تحقيقاتي است كه در اين آزمايشگاه انجام مي‌گيرد.
اين آزمايشگاه با يك اتاق و راهروي ورودي به مساحت تقريبي 20 متر مربع، به همراه يك دستگاه داينامومتر مدل B200 ايزواينرشيال با رايانه مرتبط و تجهيزات كامل، رايانه با نرم‌افزار ويژه جهت ارزيابي و پردازش سيگنال‌هاي ثبت شده بر اساس جديدترين تغييرات در سطح دنيا آماده انجام تحقيقات مورد نظر است. اين بخش بر اساس سياست هاي دانشگاه در سال 1375 راه‌اندازي شد.

 
    
 
مقالات چاپ شده از پروژه های انجام شده:
1. مليحه هادي زاده، احسان صداقت نژاد، سيدجواد موسوي، سعيد طالبيان،  محمد پرنيان  پور، بررسي ميزان تكرارپذيري خطاي كنترلي طي آزمونهاي ردگيري هدف در ناحيه تنه در صفحه گشتاوری فلکشن- اکستنشن و چرخش محوری در افراد سالم، فصلنامه توانبخشي نوين، 1392، جلد27، صفحات 336-340.
 
2. Hadizadeh M, Sedaghat E, Mousavi SJ, Talebian S, Reliability of control error during target tracking Tasks in trunk region in sagittal transverse torque plane in asymptomatic subjects, modern rehabilitation, 7(2), 35-41.

3- طالبيان مقدم سعید، باقري حسین، عليايي غلامرضا، براتي ناهید، بررسي رفتار غير خطي فعاليت عضلات اكستانسور كمر به دنبال خستگي در زنان مبتلا به كمردرد غير اختصاصي، توانبخشي نوين،  دوره ، 2 شماره 1،1387.

4- باقري حسین، طالبيان مقدم سعید،عليايي غلامرضا، ناهيد براتي، بررسي اثر خستگي بررروي پاسخ فلكشن- ريلكسيشن عضلات اركتور اسپاين در دو گروه افراد سالم و بيماران داراي كمر درد مزمن، توانبخشي نوين- دوره 2 شماره 2 ،1386.

5- طالبيان مقدم سعيد، بررسي تغييرات كنترل حركت فلكشن و اكستنشن ستون فقرات كمري بدنبال استفاده از حمايت كننده كمري- خاجي،  دانشكده پزشكي شماره 4 ،  دوره 65،1386.

6- طالبيان مقدم سعید، هاشمي راد فهیمه، عليايي غلامرضا، فقيه زاده سقراط، بررسي پاسخ فلكشن ريلكسيشن عضله اركتور اسپاين كمري در خانمهايي با انعطاف پذيري مختلف تنه، توانبخشي نوين، دوره 1 ، شماره 1،1386.

7- هاتف بشري ، طالبيان مقدم سعيد، عليايي غلامرضا، حساسيت انتخابي عضلات سر و گردن در بيماران سر دردي، فصلنامه علوم اعصاب، شماره 10 و 11 ،1384.

8- كلباسي گيتا، طالبيان مقدم سعيد، عليايي غلامرضا، بررسي‌زمان بندي و سطح فعاليت عضلات ستون فقرات به دنبال اغتشاش خارجي. مجله‌ دانشكده‌ پزشكي‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌-درماني‌ تهران‌، سال شصت و سه، شماره 2 ،1383.