آزمايشگاه بيومكانيك وآناليز حركت در انسان


معرفی آزمایشگاه
اساتيد و كارشناسان اين آزمايشگاه، از اصول مكانيك و متدولوژي علمي مربوطه استفاده مي‌كنند تا ماهيت و مشكلات حركت در انسان را مورد مطالعه قرار دهند.
تحقيقات در اين آزمايشگاه بر محدوديت‌هاي فانكشنال و تطابق‌هاي بيومكانيكي ناشي از صدمات مفصلي و بيماري تمركز دارد. اين آزمايشگاه مجهز به پيشرفته‌ترين ابزارهاي تحقيقاتي جهت ارزيابي و آناليز الگوهاي راه رفتن، مكانيك پا و ... در در حالت معمول و در بيماريهاي مختلف عصبي عضلاني و عضلاني- اسكلتي مي‌باشد. اختلالات راه رفتن بسيار پيچيده بوده و تطابقات جبراني ثانويه به آسيب را كه شناسايي آنها مشكل است را نيز در بر مي‌گيرد. اطلاعات به دست آمده از آناليز راه رفتن براي پزشكان، درمانگران، تمرين‌دهنده‌هاي ورزشي و مربيان بسيار مفيد است تا از اين طريق برنامه‌هاي تمريني يا درماني لازم را طراحي نمايند. اين برنامه‌ها ميتواند انواع جراحي‌هاي لازم تا برنامه‌هاي بهبود عملكرد را شامل شود. آناليز راه رفتن براي افراد در سنين مختلف كه در حين راه رفتن بدليل بيماريهاي ارتوپدي يا نروماسكولار با مشكلاتي مانند درد مواجه هستند، مانند بيماران فلج مغزي، سكته مغزي، استئوآرتروز، صدمات عضلاني يا مفصلي و ... بسيار اهميت دارد.
اين آزمايشگاه با يك اتاق با مساحت تقريبي 30 متر مربع، به همراه يك دستگاه داينامومتر مدل Biodex ايزوكينتيك با رايانه مرتبط و تجهيزات كامل، يك دستگاه تردميل، يك دستگاه وايبريشن تمامي بدن، دوربين و تجهيزات فيلمبرداري به همراه دستگاه رايانه با نرم‌افزار ويژه آناليز تصاوير، و چرخ ورزشي آماده انجام تحقيقات مورد نظر است. اين بخش بر اساس سياست هاي دانشگاه در سال 1376 راه‌اندازي شد.


 
 


طرح های تحقیقاتی/ پایان نامه ها

* تاثیر تمرینات اصلاح پاسچر روی پارامترهای عضلانی اسکلتی و عصبی شناختی در زنان با پاسچر جلو امده سر

مقالات چاپ شده از پروژه های انجام شده

 
Mehdizade  N, Talebian S, Olyaei GR, Marufi N, The immediate effect of stabilization training on improving weight distribution in patients with sacroiliac joint instability, modern rehabilitation, 2015/05/10, 9(2), 44-51.
 
* Shavandi N, Talebian S, Aslaanpoor S, Sheikhhoseini R, Zeinali S, The effect of strength training and combination technique on preserving the strength of planar flexor muscle after a period of detraining, journal of sports medicine and physical fitness, March 2015,15(4),132-138.
 
* Moradi Z, Akbari M, Ansari NN, Emrani A, Mohammadi P. Strength of hip muscle groups in sedentary women with patellofemoral pain syndrome, Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, 2014: Vol.27, No.3: 306-299.
 
* Rezaei  M,  Ebrahimi  I,  Vassaghi  B,  Pirali  M,  Morteza  N,  Malmir  K,  Isokinetic dynamometry  of  the  knee  extensors  and  flexor  in  Iranian  healthy  males  and  females, Med J Islam Repub Iran, 2014,28:108.
 
* Mahmoodi  R,  Bagheri  H,  Hadian  MR,  Talebian  S,  Ebrahimi  E,  Senobari  M, Comparison of lower limb, pelvic, lumbar and trunk muscle activity during stance phase of  gait  cycle  in  sacroiliac  joint  pain  and  healthy  subjects, modern  rehabilitation,    2014, 8(2): 31-38
 
* Mahmoodi R, Bagheri H, Hadian MR, Talebian S, Ebrahimi E, Senobari M, Comparison of lower limb, pelvic, lumbar and trunk muscle activity during stance phase of gait cycle in sacroiliac joint pain and healthy subjects,modern rehabilitation,  2014, 8(2): 31-38.
 
* Ghasemi M, Bagheri H, Olyaei G,Talebian S, Shadmehr A, Jalaei S, Kalantari KK, Effects of cyclic static stretch on fatigue recovery of triceps surae in female basketball players, journal of Biology of Sport, 2013,  30 (2) :97–102.
 
* Shadmehr A, Jafariana Z, Tavakolb K, Talebian S, Effect of Pelvic Compression on the Stability of Pelvis and Relief of Sacroiliac Joint Pain in Women: A case series, Journal of  musculoskeletal Pain, 2013, 21(1):31-36.
 
* Esfandiarpour F, ShakouriradA, Talebian Moghaddam S, Olyaei, GR., Eslami, A, Farahmand, F, Comparison of kinematics of ACL-deficient and healthy knees during passive flexion and isometric leg press. Knee journal, 2013, 20(6):505-510.

* فاطمه ملکی، صدیقه سادات نعیمی، خسرو خادمی کلانتری، آزاده شادمهر، علیرضا اکبرزاده باغبان، بررسی اثر فوری ارتعاش کل بدن بر حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات فلکسور آرنج در افراد غیر ورزشکار و جوان، فصلنامه علمی پژوهشی طب توانبخشی، سال 1392، شماره 1، جلد دوم، صفحات38-42.

* فايزه سادات محمودي هاشمي،سيدجواد موسوي، بهروز عطارباشي مقدم، سعيد طالبيان مقدم،شيوا موسوي، بومي سازي، تعيين اعتبار و تكرارپذيري نسخه فارسي پرسشنامه جراحان شانه و آرنجآمريكا (American shoulder and elbow surgeons) براي ارزيابي عملكرد شانه در ورزشكاران با آسيب هاي شانه، توانبخشی نوین، سال 1392، جلد 7،  صفحات 34-39

* سيده الهام فتاحيان، نسترن قطبي، صوفيا نقدي، سقراط فقيه زاده، بررسي ارتباط ميان ميزان انعطاف پذيري عضلات كاف و وضعيت عملكردي ورزشكاران آسيب ديده از ناحيه مچ پا، فصلنامه توانبخشي نوين، 1392، جلد 26، صفحات 318-312

* حاجي مقصودي، نسرين ناصري، فاطمه حسيني قهي، زهرا فخاري، بررسي ارتباط ميزان تمايل لگن با عملكرد و طول عضلات در زنان سالم، ميترا مجله پژوهش در علوم توانبخشي، 1392، جلد 1، صفحات 15-10

* مالمير کاظم، عليايي غلامرضا، هاديان محمدرضا، طالبيان مقدم سعید، باقري حسین،  پايان‌نامه، تاثير خستگي عضلاني بر نسبت گشتاوري كوادري‌سپس به همسترينگ و ثبات دايناميك زانو،1384

* طالبيان‌ مقدم  سعيد، عليائي‌ غلامرضا، باقري‌ حسين‌ ، هاديان‌ محمدرضا،  بررسي‌ تغييرات‌ فعاليت‌ عضلات‌ساق‌ پا به‌ دنبال‌ افزايش‌ سرعت‌ راه‌ رفتن،  مجله‌ علوم‌ تشريحي‌ ايران‌، شماره‌ پنجم‌، ص‌ 20-13، 1383

* طالبيان‌ مقدم سعيد، عليائي‌ غلامرضا، باقري‌ حسين‌ و هاديان‌ محمدرضا، بررسي‌ تغييرات‌ استراتژي‌ كنترل‌حركت‌ بدنبال‌ تغييرات‌ سرعت‌ راه‌ رفتن‌،  مجله‌ دانشكده‌ پزشكي‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌-درماني‌تهران‌،  سال‌ شصت‌ دو، شماره‌ 7، ص 572-556، 1383