دکتر غلامرضا عليايي

مرتبه علمی: استاد


CV

آدرس: خيابان انقلاب ـ بالاتر از پيچ شميران ـ دانشکده توانبخشی ـ مدير گروه فيزيوتراپي