آزمايشگاه پوسچر و كنترل حركت
 
پروژه‌هاي تحقيقاتي در آزمايشگاه كنترل حركت بر درك مكانيسم‌هاي بيولوژيكي حركات ارادي و همچنين بررسي اختلالات ايجاد شده در كنترل حركت در اثر بيماريهاي مختلف مي‌پردازد. تحقيقات در آزمايشگاه كنترل حركت چگونگي كنترل حركات توسط سيستم عصبي مركزي از بعد رفتاري و فيزيولوژيك را مورد بررسي قرار مي‌دهند. در اين آزمايشگاه از مدلهاي رياضي، تكنيكهاي فيزيولوژيكي و رفتاري براي بررسي عملكرد حركتي و ويژگيهاي يادگيري حركتي استفاده مي‌شود. هدف اصلي تحقيقات در آزمايشگاه كنترل حركت، درك عملكرد متقابل حس و حركت و اينكه تطابق و يادگيري حركتي چگونه بر عملكرد حركتي اندامها و حس تاثير ميگذارد مي‌باشد. بنابراين بر هماهنگي حركتي در طي مراحل مختلف زندگي و در شرايط بيماري تمركز ميشود. در آزمايشگاه كنترل حركت رويكرهاي تئوريكي با كاربرد باليني در هم آميخته ميشود تا در زمينه مكانيسمهاي كنترل حسي-حركتي انسان دانش بشر را افزايش داده و نيز مفاهيم پايه‌اي در زمينه توانبخشي اختلالات را نيز فراهم نمايد. محققان در آزمايشگاه كنترل حركت، سعي در شناسايي اسرار حركات انسان داشته و در اين راه از تكنيكهاي پيچيده‌اي براي جستجوي ساختار و عملكرد مدارهاي پيچيده در مغز و نخاع كه حركات را شروع و كنترل ميكنند استفاده مي شود.
اين آزمايشگاه با يك اتاق با مساحت تقريبي 20 متر مربع، به همراه يك دستگاه صفحه نيرو 9090 مدل MIE با رايانه مرتبط و تجهيزات كامل، سه دوربين و تجهيزات فيلمبرداري به همراه دستگاه رايانه با نرم‌افزار ويژه آناليز تصاوير آماده انجام تحقيقات مورد نظر است. اين بخش بر اساس سياست هاي دانشگاه در سال 1376 راه‌اندازي شد. 
 

 
 
 

مقالات چاپ شده از پروژه های انجام شده
 
1. Malmir K, Olyaei G, Talebian S, Jamshidi AA, Comparing the effect of peroneal muscle fatigue and cyclic loading on ankle neuromuscular control during lateral hop landing. J Sport Rehabil, 2015 Aug;24(3):293-9

2. Ahmadi M, Akbari M, Dadgoo M, Talebian S, Pahnabi GR, The effect of lumbar muscle fatigue on postural control in athlete and non-athlete subjects, modern rehabilitation, 2015/05/10,9(2):8-15.

3. Otadi K, Talebian S, Hadian MR, Shadmehr A, Ansari NN, Reliability of the center of pressure parameters in patients with myofascial neck pain, modern rehabilitation, 2015/05/11, 9(2), 77-83.

4. Mahmoodi R, Talebian S, Sahadi E, Comparison of muscle activity timing during stance phase of gait cycle in chronic low back pain and healthy subjects, modern rehabilitation, 2015 , 9(1): 79-86

5.Malmir K, Olyaei G, Talebian S, Jamshidi AA, Viscoelastic response of the ankle joints lateral side of cyclic inversion:a time course analysis, Scand J Med Sci Sports. 2014 Dec; 24(6):e477-482.

6. Mir SM, Talebian S, Naseri N, Hadian MR, assessment of knee proprioception in the anterior cruciate ligament injury risk position in healthy subjects. Journal of physical therapy Science. 2014

7. Hadizade M, Mousavi SJ, Sedaghatnejad E, Talebian S, Parnianpour,The effect of chronic low back pain on trunk accuracy in a multidirectional isometric tracking task,  spine 39(26), 1608-1615. 2014 Dec 15

8. Sajjadi E, olyaei GR, Talebian S, Hadian MR, Jalaei S, The effect of forward head posture on cervical joint position sense, journal of paramedical sciences, 5(4), 1311-1321.Vol 5, No 4 (2014)

9. Ahmadabadi S, Rajabi H, Ghamarkhanlo, Talebian S. The effect of fatigue due to plyometric training on activity pattern of rectus femoris muscle in different phases of deep jump on active girl, modern rehabilitation, 8(4), 11-20. 2014

10. Saba M, Talebian S, Bagheri H, Entezari E, The effect of back belt on maximum displacement and center of pressure velocity in different lifting styles, physical treatment specific physical therapy journal, 2(2), 51-54. 2014

11.Sajjadi E, Olyaei G, Talebian S, Hadian M, Jalaei S, Mahmoodi R, Amini E. The effect of muscular fatigue on cervical joint  position sense in young and healthy men and women : A preliminary study, Modern rehabilitation, 8(1), 43-51.2014

12. Hamedi D, Taghizade G, Lajevardi L, Binesh M,Talebian S, Correlation between sway parameters of center of pressure in quiet standing with eyes open and eye closed, functional balance tests and symmetry index in chronic hemiparesis patients, modern rehabilitation, 7(4), 38-47 2014

 
13. آزاده شادمهر، تاثیر ارتعاش عمومی بدن بر بهبود اختلالات تعادلی، مجله شنوایی شناسی، سال 1392، دوره 22، شماره 1، صفحات 33-38.

14. ناهيد پيرايه، سعيد طالبيان، محمدرضا هاديان، غلامرضا عليايي، شهره جلائي، بررسي تاثير تكليف شناختي بر روي كنترل پاسچر زنان مبتلا به استئوآرتريت زانو، فصلنامه توانبخشي نوين،1392،جلد26، صفحات 406-401.

15. حسين صفاخيل، غلامرضا عليايي، مهدي عبدالوهاب، پروين راجي، تاثير كشش استاتيك دستي و ماساژ پا و مچ پا بر تعادل مردان سالمند بالاي 60 سال : كارآزمايي باليني تصادفي، فصلنامه توانبخشي نوين، 1392، جلد 7، صفحات 11-17.

16. سارا صفري نودهي، نسرين ناصري، نورالدين نخستين انصاري، جواد صراف زاده، سهيل منصور سوهاني، مقايسه ثبات مركزي بين بازيكنان فوتبال مرد با ضايعه كشيدگي عضلات اداكتور ران بابازيكنان فوتبال سالم، توانبخشی نوین، سال 1392، جلد دوم، صفحات 55-50.

17. رز فولادي، رضا رجبي، نسرين ناصري، مهرناز گرانمايه، تاثير نوار بستن بر دقت حس وضعيت مفصل زانوي زنان ورزش كار سالم در زمان هاي مختلف يك سيكل قاعدگي، فصلنامه كومش، سال 1392،جلد 4، صفحات 439-446.

 
18. Otadi K, Hadian MR, Talebian S, Shadmehr A, Emamdoost S, ShahriarG,The effect of myofascial neck pain on postural control: Visual deprivation, Journal of Back Musculoskelet Rehabilitation, 2013, 8(3):21-28.
 
19. رحیمهمحمودی، حسین باقری، محمدرضاهادیان، سعیدطالبیان،اسماعیلابراهیمی،مریمصنوبری، مقایسه فعالیت عضلات اندام تحتانی- لگنی- کمری و تنه در طی رخداد های مختلف مرحله  ایستائی راه رفتن در افراد مبتلا به درد مفصل ساکروایلیاک و افراد سالم مجله توان بخشي نوين،1393‌، جلد 8، شماره2، صفحات 31 تا 38.

20. ابراهیمی مریم، شادمهر آزاده، علیایی غلامرضا، ابراهیمی اسماعیل، صراف زاده جواد، بررسی رفتار الکترومایوگرافی عضلات تنه در افراد با پوسچر هايپرلوردوتيک و افراد با لوردوز نرمال حين حفظ ممتدبار استاتيک، مجله توانبخشی نوین، سال 1393، جلد 8، شماره 4، صفحات 62-55.

21. محمد حسن آذرسا، آزاده شادمهر، نادر معروفی، حسین باقری، شهره جلایی، سید محسن میر، آیا اعمال بارگذاری بر عضلات ثبات دهنده اسکاپولا می تواند باعث بهبود تکرارپذیری آزمون لغزش خارجی اسکاپولا گردد؟، مجله توانبخشی نوین، سال 1393، جلد 8، شماره 3، صفحات 48-53.

22. علیرضا حسن پور، دکتر قطبی، دکتر ناصری، دکتر جلایی، مقایسه تعادل دینامیک اندام تحتانی با استفاده از آزمونهای عملکردی در ورزشکاران فوتبالیست، هندبالیست و تکواندوکار: مطالعه مقدماتی توانبخشی نوین، سال 1393، شماره 4، جلد دوم، صفحات 45-49.

 
23- طالبيان مقدم سعید، شادمهرآزاده، اكبري محمد، خدامي سیده مریم، موسوي قمي سحر،  نجفي مرضیه، مقايسه رفتار الكتروميوگرافي سطحي عضلات حنجره بين زنان و مردان سالم، شنوايي شناسي، دوره 19 شماره 2،1389.

24- صمدي وحید، طالبيان مقدم سعید، عليايي غلامرضا، شادمهر آزاده، جلايي شهره، ابراهيم انتظاري، مهدي صادقي، بررسي تاثير حمايت كننده كمري خاجي بر روي الگوي كنترل حركت حين انجام حركت تركيبي تنه، توانبخشي نوين،  دوره 3 شماره 1و2 بهار و تابستان،1388.

25-  طالبيان مقدم سعید، عليايي غلامرضا، عباس زاده مریم، پرتابيان لیلا، ارزيابي كنترل حركت به دنبال خستگي عضلات تنار با استفاده از شاخص قرينگي، دانشكده پزشكي (علوم پزشكي تهران) ،  دوره 67، شماره 5 ،1388.

26- طالبيان مقدم سعید، شادمهرآزاده، اكبري محمد، خدامي سیده مریم، موسوي قمي سحر، نجفي مرضیه،  تكرار پذيري و رفتار غير خطي فعاليت الكتروميوگرافي عضلات گفتاري، توانبخشي نوين،  دوره 2 شماره 3و4،1387.

27- شيروي زینب، هاديان محمدرضا، طالبيان مقدم سعید، عليايي غلامرضا، اثر فعاليت شناختي (تكليف دوگانه) بر روي ثبات پوسچر بيماران مبتلا به پيچ خوردگي مزمن مچ پا، توانبخشي نوين،  دوره 2 شماره 2،1387.

28- طالبيان مقدم سعيد ، عباس زاده مريم، سلطاني سميه، بررسي تغييرات كنترل حركت در ورزشكاران واليباليست حرفه‌اي مبتلا به سندروم عضله اينفرا اسپيناتوس، توانبخشی نوين، دوره 1 شماره 2 و 3،1386.

29- طالبيان مقدم سعيد ، فخاري زهرا، مهرداد سيما ، بررسي تغييرات استراتژي كنترل حركت به دنبال خستگي عضلات اكستانسور زانو، توانبخشی نوين، دوره 1، شماره 4، 1386.

30- خانمحمدي رویا، طالبيان مقدم سعید، شادمهرآزاده، ابراهيم انتظاري، الگوهاي فراخواني عضلات شانه در حركات تركيبي پويا در افراد سالم، توانبخشي نوين- دوره 2 شماره 2  ،1386.