آزمايشگاه آناليز پاسخ به حركت

از ابزارهاي تشخيصي و تحقيقاتي مختلفي استفاده ميكند مانند الكتروانسفالوگرافي (EEG) و پتانسيل‌هاي برانگيخته (EP) مانند پتانسيلهاي برانگيخته بينايي، تنه مغزي و حسي-حركتي كه علاوه بر قابليت تشخيص بيماريهاي نورولوژيك مختلف، عملكرد سيستم عصبي مركزي را در شرايط طبيعي، بعد از اعمال مداخلات و يا در بيماريهاي مختلف مورد ارزيابي قرار ميدهد. كارشناسان اين حوزه افراد مجرب و ماهري در اين زمينه بوده كه توانايي تفسير آزمونهاي تشخيص عصبي را داشته و به پزشكان نرولوژيست در زمينه تشخيص بيماريهاي مرتبط نيز ياري ميدهند. از جمله بيماريهايي كه قابليت بررسي در اين آزمايشگاه را دارند، انواع سردردها، اختلال عملكرد تنه مغزي، صرع، پاركينسون و ... را ميتوان نام برد. همچنين پاسخ سيستم عصبي به انواع مداخلات توانبخشي و يا بعد از تمرينات ورزشي قابل بررسي است.
اين آزمايشگاه با يك اتاق با مساحت تقريبي 12 متر مربع، به همراه يك دستگاه EEG با رايانه مرتبط و تجهيزات كامل و نرم‌افزار آناليز سيگنال آماده انجام تحقيقات مورد نظر است. اين بخش بر اساس سياستهاي دانشگاه در سال 1392 راه‌اندازي شد.

مقالات چاپ شده از پروژه های انجام شده:

 
1. Nuri L, Shadmehr A, Ghotbi N, AttarbashiMoghadam B, Reaction time and anticipatory skill of athletes in open and closed skill-dominated sport, European Journal of Sport Sciences, 2013;13(5):431-436.

2. Shadmehr A, Amiri Sh, Design 2 construction of a computerized based system for reaction time test and anticipation skill estimation, International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, 2013, 2(6):102-106.