آزمايشگاه بيومكانيك كار

بيومكانيك جايي است كه مفاهيم پايه فيزيك، مهندسي و تكنولوژي با طبيعت و حركات انسان در هم آميخته مي‌شود طوريكه كنترل و عملكرد عضلات و ساير ساختارها در سنين مختلف با قابليتهاي مختلف قابل تحقيق است. آزمايشگاه بيومكانيك كار با همكاري با پزشكان، درمانگران، مربيان و ورزشكاران درصدد درك ويژگيهاي مكانيكي و عضلاني اسكلتي در شرايط مختلف كار و محيط كار بر حركات انسان است تا از اين طريق عملكرد را بهبود بخشيده و از آسيب پيشگيري نمايد.
اين آزمايشگاه با يك اتاق با مساحت تقريبي 20 متر مربع، به همراه يك دستگاه الكتروميوگرافي با رايانه مرتبط و تجهيزات كامل، و نرم‌افزار ويژه آناليز رفتار آماده انجام تحقيقات مورد نظر است. اين بخش بر اساس سياست هاي دانشگاه در سال 1393 راه‌اندازي شد.

 

مقالات چاپ شده از پروژه های انجام شده:


1. محمدحسن آذرسا، دکتر آزاده شادمهر، دکتر شهره جلايی، بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و سابقه ورزشی بر کينماتيک اسکاپولا در مردان بسکتباليست سالم، فيزيک درمانی،نشريه تخصصی فيزيوتراپي، سال 1392، جلد3، شماره 4، صفحات 31-27.

2. محمدحسن آذرسا، آزاده شادمهر، نادر معروفي، حسين باقري، شهره جلايي، سيدمحسن مير، بررسي تكرارپذيري بين گروهي ودرون‏گروهي آزمون ‏لغزش‏خارجي اسكاپولا دروضعيت اسكاپشن در مردان ورزشكار سالم، فصلنامه كومش، 1392،جلد یازدهم، صفحات 447-454.

 
3. Shadmehr, M.H Azarsa, S. Jalaei, Inter and Intra reliability of modified lateral scapular slide test in healthy athletic men, BioMed Research International, 2014, 13(2):302-307.

4. Azarsa MM, Shadmehr A, JalaeiSh, The effect of the loading on dynamic stability and scapular asymmetry, Journal of Rehabilitation sciences and research, 2014, 1(1):1-4.

5. لیلا حاجی میر رحیمی، دکتر ناصری، دکتر علی امیری، زهرا فخاری، بررسی اثر سه نوع نواربندی کینزیولوژیک بر عملکرد ورزشکاران مرد با بی ثباتی مزمن مچ پا، توانبخشی نوین، سال 1393،جلد دوم،صفحات 31-35.
 
6. Rezaei M, Ebrahimi I, Vassaghi B, Pirali M, Morteza N, Malmir K, Isokinetic dynamometry of the knee extensors and flexor in Iranian healthy males and females, Med J Islam Repub Iran, 2014,28:108.

7- عليايي غلامرضا، هاديان محمدرضا، باقري حسین، طالبيان مقدم سعید،  بررسي ويژگيهاي طيف فركانس سيگنال الكتروميوگرافي در طولهاي مختلف عضله ابداكتور پوليسيس برويس در دو نوع انقباض ايزومتريك و ديناميك، توانبخشي نوين،  دوره 1، شماره 1 ،1386.

8- هدايتي رزيتا، باقري حسين، عليايي غامرضا، طالبيان سعيد،  تاثير تمرين ذهني قدرتي بر افزايش قدرت عضلاني حداكثر در زنان سالم 20 تا 30 سال،  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، شماره 1، 1383.