آزمايشگاه ماسكولار سونوگرافي
 
سونوگرافي عضله، در تعيين نواحي از عضله كه در آنها التهاب، چربي، فيبروز، كلسيفيه شدن، و تغييرات ديگر اتفاق افتاده كمك كننده است. همچنين اين ابزار در تعيين سطح مقطع عضله و بافت عضلاني بدون چربي مفيد بوده و بنابراين براي تعيين ميزان تطابق عضله در برنامه‌هاي تقويتي بسيار مفيد است. اين ابزار اطلاعات كمي و كيفي از ويژگيهاي عضله كه مربوط به قدرت عضله هستند را در اختيار قرار ميدهد. در آزمايشگاه ماسكولار سونوگرافي، ساختار و بخصوص مسيري كه فاسيكل‌هاي عضله در بطن عضله دارند و اينكه اين تغييرات در طي انقباض چگونه است، طول فاسيكل، انحناي فاسيكل، ضخامت عضله، جهت‌گيري و زاويه فيبرها مورد ارزيابي واقع ميشود. در اين آزمايشگاه برون‌ده مكانيكي عضلات مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. همچنين فراخواني واحدهاي حركتي عضلات و هماهنگي فعاليت بين عضلات و اينكه اين شاخص‌ها چگونه بر نيرو، توان و كارايي عضلات و اندامها تاثير مي‌گذارند مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين راه از پردازش سيگنالهاي الكتروميوگرافي و آناليز تصاوير اولتراسوند و مدلسازي محاسباتي عضلاني استفاده ميشود. در اين زمينه ابعاد اساسي انقباض عضلاني در ايجاد هماهنگي عضلاني در بيماران ضايعه نخاعي و يا زوال عملكرد عضله در اثر پيري مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.
اين آزمايشگاه با يك اتاق با مساحت تقريبي 20 متر مربع، به همراه يك دستگاه اولتراسونوگرافي با رايانه مرتبط و تجهيزات كامل، و نرم‌افزار ويژه آناليز تصاوير آماده انجام تحقيقات مورد نظر است. اين بخش بر اساس سياستهاي دانشگاه در سال 1393 راه‌اندازي شد.

 
مقالات چاپ شده از پروژه های انجام شده: