دانشجويان بين الملل گروه فيزيوتراپی
 


دوره کارشناسی ارشد
1- مسعود عبدالله جباری
2- راعد فاروق خليلدوره دکترای تخصصی
1- سيد اسداله ارسلان
2- محمود سلمان بشير
3- رابيه نور
دانشجويان فارغ التحصيل بين الملل (کارشناسی ارشد)
1- سيد اسداله ارسلان
2- شهيد خان