- الکترومیوگرافی پیشرفته

- تمرین درمانی(اصول تمرین درمانی)

- کینزیولوژی اندام تحتانی

- بیومکانیک اختلالات ستون فقرات

- نوروفیزیولوژی پیشرفته عصب و عضله

- کینزیولوژی و بیومکانیک اندام فوقانی

- ارزيابي عضلاني – اسكلتي  MMT

- سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

- آسیب های ورزشی  ۱

- آمار زیستی

- فیزیوتراپی در بیماری های قلبی عروقی  تنفسی

- فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی 2

-الکتروتراپی 2


-فيزِيوتراپی در بيماری های مغز و اعصاب