- الکترومیوگرافی پیشرفته

- تمرین درمانی(اصول تمرین درمانی)

- کینزیولوژی اندام تحتانی

- بیومکانیک اختلالات ستون فقرات

- نوروفیزیولوژی پیشرفته عصب و عضله

- کینزیولوژی و بیومکانیک اندام فوقانی

- ارزيابي عضلاني – اسكلتي  MMT

- سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

- آسیب های ورزشی  ۱

- آمار زیستی

- فیزیوتراپی در بیماری های قلبی عروقی  تنفسی

- فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی 2

-الکتروتراپی 2

-فيزِيوتراپی در بيماری های مغز و اعصاب

الکتروتراپی 1(عوامل حرارتی)

الکترونورومیوگرافی

فیزیولوژی پیشرفته اعصاب و عضلات

آسیبهای ورزشي 2

روش هاي اختصاصي تمرين درماني 2  (PNF)

روش تحقیق

فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی

فیزیولوژی  تمریناصول توان بخشی

الکتروفیزیولوژی 

الکترومیوگرافی مقدماتی

تشریح سطحی بدن

تمرین درمانی فلج مغزی 

طرح درس آزمون سازی 

طرح درس فیزیولوژی عصب و عضله

فیزیوتراپی در بیماری های جراحی