دکتر حسین باقری
مدیر گروه و استاد فیزیوتراپی
تلفن تماس: 77528469ـ داخلی : 269

E-Mail: hbagheri@tums.ac.ir

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی