گروه گفتاردرمانی
دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهراندکتر سید احمد رضا خاتون آبادی
مرتبه علمی: استادیار