- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- انجمن علمی گفتاردرمانی

- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز

- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان