ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
نام واحد
تعداد
نام واحد
تعداد
نام واحد
تعداد
كاربردآمار پيشرفته در پژوهش های بالينی گفتار و زبان
2
روش های تحقيق در آسيب شناسی گفتار و زبان
2
سمينار پژوهشی بالینی در اختلالات گفتار و زبان
2
مباحث پيشرفته نوروفيزيولوژی گفتار و زبان
2
اصول آزمون سازی برا ی تشخيص و ارزيابی اختلال های گفتار و زبان
2
کارآموزی
3
نظريه های رشدی زبان و شناخت
2
آزمايشگاه گفتار و زبان
3
درس اختياري
2
بررسی و مطالعه شاخص های طبيعی گفتار و زبان
2
عصب شناسی زبان
2
درس اختياري
2
جمع
19
جمع
19
جمع
20
ترم چهارم
ترم پنجم، ششم، هفتم و هشتم
نام واحد
تعداد
نام واحد
تعداد
آزمون جامع
20
پايان نامه
20
جمع واحدها
19
جمع
20
 
دروس اختياري كه بر حسب ضرورت در ترم سوم ارائه خواهد شد
نام واحد
تعداد
ارزيابي و درمان اختلالات صدا
2
مبانب نظري لكنت و روشهاي درمان
2
آسيب شناسي و درمان اختلالات توليد
2
مباحث پيشرفته نوروفيزيولژي دستگاه شنيداري
2
آسيب شناسي و توانبخشي گفتار وزبان در افراد مبتلا به افت شنوايي
2
مدلهاي شناختي درتوليدو درك گفتاروزبان
2
آسيب شناسي و روشهاي درماني اختلالات رشدي زبان
2
مباحث پيشرفته در زبان شناسي باليني
2
آسيب شناسي و روشهاي درمان زبان پريشي
2