شماره مقطع عنوان پايان نامه استاد راهنما نام و نام خانوادگی دانشجو سال
1 ST  استاندارد سازی آزمون عملکرد روانی معنایی در افراد 69- 18 سال بزرگسال فارسی زبان خانم مهری صبا سيدين،
مريم نامدار
90- 89
2 ST تهيه و تدوین چک لیست CAPE- V برای بيماران فارسی زبان خانم آقا رسولی نسيم هاشمی- سودابه وحيدی 1390
3 ST بررسی مقدماتی نسخه ی برگردان شده ی فارسی " آزمون ارزيابی سريع برای زبان پريشی" در بيمارستان های تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی تهران سيد محمد رضا خاتون آبادی حسن هروی- فرشاد خسروی 1390
4 M.S S.T ساخت آزمون تصويری بيان افعال برای کودکان عادی 36 تا 54 ماهه فارسی زبان و تعيين روايی و پايايی آن آقای قربانی نسيبه سلطانی نژاد 1390
5 ST استاندارد کردن آزمون روانی گفتار در افراد بزرگسال 18- 12 ساله در زبان فارسی مونا ابراهيمی پور ليلا شمس پر- سميرا مظاهری 1390
6 M.S S.T استاندارد سازی آزمون درک جملات مجهول در کودکان با شنوايی طبيعی 3 تا 8 سال و مقايسه آن با کودکان کم شنوای شديد 8 ساله در مناطق مرکز تهران خانم سليمانی
خانم مهری
ياسر آفاقی 1390