آزمایشگاه بررسی عملکرد حنجره
 
معاینه حنجره بخشی  مهم از فرایند ارزیابی صوت در اختلالات صوت است. ابزارهای پژوهشی و بالینی زیادی در این زمینه وجود دارد.آزمایشگاه  بررسی عملکرد حنجره گروه گفتار درمانی دانشکده توانبخشی دارای ابزارهایی نظیر ویدیواستروبوسکوپ و ویدیوآندوسکوپ برای این رویکرد است.

ویدیواستروبوسکوپی حنجره
یکی از ابزارهای کاربردی که امکان مشاهده حنجره را فراهم می کند و یدیواستروبوسکوپ است.این دستگاه اطلاعات مفیدی در مورد ساختار و عملکرد حنجره از طریق ثبت دائم برای بررسی تغییرات را فراهم می آورد.این تکنیک به درمانگر اجازه مشاهده و ثبت حرکات تارهای صوتی در یک ارتعاش سریع در طول فرایند آواسازی با استفاده از  پالس نوری در فرکانسی کمی بالاتر از فرکانس واقعی تارهای صوتی فراهم می کند. متخصص گوش و حلق و بینی و گفتاردرمانگر ازاین تکنیک برای تشخیص و تصمیم گیری در مورد درمان بیماران مبتلا به اختلالات صوت استفاده می کنند.
این تکنیک از سال 2000 دراین  آزمایشگاه  برای اهداف آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد و نیز به بیماران مبتلا به اختلالات صوت نیز خدمات رسانی می کند.این دستگاه دارای یک آندوسکوپ به همراه استروب انعطاف پذیر LX و الکتروگلوتوگرافی برای استخراج زیر و بمی  است.
پروژه های تعریف شده با این دستگاه :
1- مطالعه الگوی انسداد چاکنای در زیر و بمی و سطوح بلندی متفاوت در دانش جویان با صوت بهنجار  در دانشگاه توانبخشی دانشگاه تهران.
مقالات منتشر شده :
1-  سیده مریم خدامی،آذر مهری و یونس جهانی، بررسی تأثير جنسيت بر الگوی انسداد چاکنای در افراد دارای صوت بهنجار ،مجله شنوایی شناسی، سال 1390،دوره 20، شماره 1، صفحه72-64
2-  سیده مریم خدامی،آذر مهری و یونس جهانی، تاثیر  زیر و بمی و سطوح بلندی در آواسازی الگوی انسداد چاکنای  در افراد دارای صوت بهنجار، مجله توانبخشی،1390، دوره12،شماره 64،85-77

ویدیوآندوسکوپی حنجره
این دستگاه از سال 2014 در گروه گفتار درمانی دانشکده توانبخشی مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند برای آموزش،پژوهش و همچنین ارائه خدمات بالینی مورد استفاده قرار گیرد.


عناوین پایان‌نامه‌ها:
فارسی:
1. ترابی گودرزی هادی. بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس ناراحتی در مجرای صوتی در ارزیابی بیماران مبتلا به دیسفونی تنش عضلانی.  پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1394.
2. خدامی سیده مریم. بررسی روایی شاخص همبستگی بین ‌عضلات گردن در باند بتا در بزرگسالان مبتلا به دیسفونی تنش عضلانی اولیه و بزرگسالان دارای صوت بهنجار. پایان‌نامه مقطع دکترای گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1395.

انگلیسی:
1. Torabi H. Validity and reliability of a Persian version of the Vocal Tract Discomfort scale in the assessment of patients with Muscle Tension Dysphonia. Thesis in Speech Therapy in MSc, School of Rehabilitation, TUMS, 2105.

2. Khoddami SM. The Validity of Neck Intermuscular Beta Coherence Indicator in Adults with Primary Muscle Tension Dysphonia and Adults with Healthy Normal Voice. Thesis in Speech Therapy in PhD, School of Rehabilitation, TUMS, 2106.

عناوین مقالات
فارسی:
1. خدامی سیده مریم، آذر مهری و یونس جهانی، بررسی تأثير جنسيت بر الگوی انسداد چاکنای در افراد دارای صوت بهنجار، مجله شنوایی‌شناسی، سال 1390، 20 (1):72-64.

2.  خدامی سیده مریم، آذر مهری و یونس جهانی، تاثیر  زیروبمی و سطوح بلندی در آواسازی الگوی انسداد چاکنای در افراد دارای صوت بهنجار، مجله توانبخشی،1390، 12 (64):85-77.

انگلیسی:
1. Khoddami SM, Mehri A ,Jahani Y. The effect  of gender in glottis closure pattern in people with normal voice. J Audiology.2011: 20(1): 64-72. [Persian]

2. Khoddami SM, Mehri A, Jahani Y .The effect of pitch and loudness levels of phonation on glottal closure pattern in people with normal voice. J Rehabilitation.2011:12(4):77-85. [Persian]

3. Khoddami SM, Ansari NN, Izadi F and Talebian S.The Assessment Methods of Laryngeal Muscle Activity in Muscle Tension Dysphonia: A Review. The ScientificWorld Journal.Volume 2013, Article ID 507397.

4. Khoddami SM, Ansari NN, and Jalaie Sh. Review on Laryngeal Palpation Methods in MuscleTension Dysphonia: Validity and Reliability Issues. J voice. 2014; 29 (4): 459-468.

5. Torabi H, Khoddami SM, Ansari NN, and Dabirmoghaddam P. The Vocal Tract Discomfort Scale: Validity and Reliability of the Persian Version in the Assessment of Patients With Muscle Tension Dysphonia. J voice. 2016; 30 (6): 711-716.

6. Khoddami SM, Talebian S, Izadi F, and Ansari NN. Validity and Reliability of Surface Electromyography in the Assessment of Primary Muscle Tension Dysphonia. J voice. In press.

عناوین طرح‌های تحقیقاتی:
فارسی:
1. خدامی سیده مریم. مطالعه الگوی انسداد چاکنای در زیروبمی و سطوح بلندی متفاوت در دانشجویان با صوت بهنجار  در دانشگاه توانبخشی دانشگاه تهران، 1385، طرح مستقل (خاتمه‌یافته).

انگلیسی:
1. Khoddami SM. Study of glottal closure pattern in different pitch and loudness levels in normal voice speaking students in School of Rehabilitation of TUMS.2006, Independent research project (Finished).


مسئول آزمایشگاه:سیده مریم خدامی