آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی زبان و شناخت (ERP Lab)
 
پردازش اطلاعات در مغز با استفاده از پتانسيل هاي الكتريكي توليد شده توسط سلول هاي عصبي صورت مي پذيرد. يكي از روشهاي مطالعه مكانيسم هاي نروني شناخت ثبت پتانسيل هاي مرتبط با فعاليت هاي شناختي مغز از سطح جمجمه مي باشد. در اين روش پتانسيل هاي مغزي تا هشتاد هزار برابر بزرگتر شده و پس از فيلتر نمودن امواج ناخواسته پتانسيل هاي وابسته به فعاليت شناختي پردازش مي گردند.

تحليل زماني سيگنال ERP:

در يك مطالعه ERP داده ها بر خلاف EEG بصورت خام قابل استفاده نمي باشند. مطالعات پيشين نشان داده است كه اطلاعات مربوط به اين سيگنال تنها در باند فركانسي 30-0.01 هرتز يافت مي شود. از اين رو در اين روش داده ها ابتدا از يك فيلتر ميانگذر عبور داده مي شود. با وجود حذف نويزهاي فركانسي بالا داده هاي ذخيره شده همچنان قابل استفاده نمي باشد كه علت آن وجود فعاليت هاي ديگر مغزي است كه بصورت همزمان با فرايند مورد نظر روي مي دهد و از نظر فركانسي هم باند سيگنال ERP مي باشد. اگر چه تاكنون روشهاي مختلفي مانند  PCA و  ICA براي حذف اين سيگنال هاي مزاحم ارايه گرديده است با وجود كارايي بالا به علت يگانه نبودن پاسخ ها و عدم قطعيت راه حل اين روشها با اقبال زيادي روبرو نمي باشند. در اين حالت معمولا از روش ميانگين گيري استفاده مي شود. در اين روش آزمايش به دفعات تكرار مي شود و در انتها از نتايج به دست آمده ميانگين گرفته مي شود. در اين روش با بالا رفتن تعداد دفعات نمونه برداري اغتشاش به علت ذات تصادفي بودن آن به تدريج حذف مي گردد.

تحليل مكاني سيگنال ERP:

اين روش معمولا پس از انجام تحليل هاي زماني صورت مي گيرد. در اين تحليل هدف پژوهشگر مشخص ساختن محل مولد هايي مي باشد كه امواج ثبت شده را ايجاد كرده اند. در اين حالت با بهره گيري از روش مدل سازي دو قطبي ناحيه اي از مغز كه در زمان مورد نظر فعال بوده است تعيين مي گردد. دقت اين روش تا حد زيادي تابع مشخص شدن مكان دقيق الكترود ها و تعداد آنها مي باشد. مشكل اساسي در اين حالت مانند ديگر مسايل حل معكوس منحصر به فرد نبودن جوابها مي باشد. به بيان ديگر آرايش هاي مختلفي از فعالت بر روي غشاء مي توانند شكل موج يكساني را پديد آورند. در اين حالت محقق ناچار است براساس پيش فرض هايي مانند پيوستگي فعاليت ها يكي از پاسخ ها را انتخاب نمايد.