عناوین پایان‌نامه‌ها:
فارسی:
• فغانی ابوخیل مریم. بررسي مقايسه‌‍‌اي ويژگي‌هاي اكوستيك و ادراكي صوت آموزگاران زن براساس ميزان شكايت‌هاي صوتي، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1393.

• موسوی سیده زهره. تاثیر راهنمایی شناختی بر شاخص‌های اکوستیکی نوای گفتار در کودکان بهنجار و کم‌شنوای 12-8 ساله. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1394.

انگلیسی:
1. Faghani Abukeili M .Comparing the acoustic and perceptual voice parameters in female teachers based on the voice complaints. Thesis in Speech Therapy in MSc, School of Rehabilitation, TUMS, 2011.

2. Mousavi SZ. The effect of cognitive cueing on the acoustic parameters of speech prosody in 8 -12 years old normal children. Medical research. Thesis in Speech Therapy in MSc, School of Rehabilitation, TUMS, 2012.

عناوین مقالات:
فارسی:
1.  فغانی ابوخیل مریم، سیده مریم خدامی، شهره جلایی. بررسي مقايسه‌‍‌اي ويژگي‌هاي اكوستيك و ادراكي صوت آموزگاران زن براساس ميزان شكايت‌هاي صوتي. مجله شنوایی‌شناسی. 1393. 23 (1): 49-40.

2. موسوی سیده زهره، سیده مریم خدامی، یحیی مدرسی، محمد کمالی، میشل درینان، نادر فداکار، سجاد نجم‌الدینی، نسرین عباسقلی‌زاده. تاثیر راهنمایی شناختی بر شاخص‌های اکوستیکی نوای گفتار در کودکان بهنجار 12-8 ساله. طب توانبخشی. 1394. 4 (1): 81-72.

3. نويده شاكری، سيده مريم خدامي، معصومه ردايي، يونس جهاني. بررسي مشكلات صوت و عوامل خطر آن در آموزگاران مقطع ابتدايي. مجله توانبخشی نوین. 1394. 9 (2): 43-35.

انگلیسی:
1. Tarazani M, Khoddami SM, Jalaie Sh, Talebian Moghadam S, and Akbari M. The correlation between Voice Handicap index and specific acoustic measures in patients with Muscle Tension Dysphonia. Thrita Journal of Medical Sciences. 2103; 2 (1):24-28.

2. Faghani Abukeili M, Khoddami SM, Jalaie Sh. Comparison between the acoustic and perceptual voice parameters in female teachers based on the voice complaints. Bimonthly Audiology. 2014; 23 (1): 40-49.[Persian]

3. Mousavi SZ, Khoddami SM, Modaresi Y, Kamali M, Drinnan M, Fadakar N, Najmedini S, and Abbasgholizade N. The effect of cognitive cueing on the acoustic parameters of speech prosody in 8-12 years old normal children. Rehabilitation Medicine. 2015; 4 (1):  81-72. [Persian]

4. Shakeri N, Khoddami SM, Radaee M, Jahani Y. Voice problems and its risk factors in primary school teachers. 2015; 9 (2): 35-43. [Persian]

عناوین طرح‌های تحقیقاتی:
فارسی:
1. خدامی سیده مریم. بررسی همبستگی بین ارزیابی توافقی شنیداری ادراکی صوت (اتشا) با اندازه¬گیری¬های آکوستیک در اختلالات صوت و صوت بهنجار. 1392 (خاتمه‌یافته).

انگلیسی:
1. Khoddami SM. Correlation between the Persian version of CAPE-V and the acoustic measurements in voice disorders and normal voice. 2013 (Finished).