آزمایشگاه نوروسایکولوژی زبان

 
معرفی آزمایشگاه
این آزمایشگاه از سال 1388 تحت عنوان آزمایشگاه زبان، با هدف طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی  در هر دو حوزه اختلالات رشدی و اکتسابی زبان، فعالیت خود را در دپارتمان گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آغاز کرد. با هدف توسعه و تخصصی شدن آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و بالینی گروه گفتاردرمانی، آزمایشگاه به تجهیزات و آزمون های مختلف در حوزه شناخت و زبان مجهز شد. لذا از سال 1393 به آزمایشگاه نوروسایکولوژی زبان تغییر نام داد. این آزمایشگاه مجهز به آزمون‌هایی جهت ارزیابی جنبه‌های حرکتی گفتار و نیز آزمون‌های شناختی و زبانی است که روایی و پایایی آن‌ها در زبان فارسی بررسی شده  است. این آزمون‌ها امکان بررسی‌های دقیق عملکردهای بیماران را در حیطه‌های مختلف شناختی، زبانی و حرکتی در افراد تک زبانه و دو زبانه فراهم می‌نماید.

هدف آزمایشگاه
1-طراحی و بومی‌سازی آزمون های مختلف شناختی، زبانی به زبان فارسی.
2-غربالگری و ارزیابی اختلالات اكتسابي زبان با منشا نورولوژیک.
3-بررسی اثربخشی پروتکل‌های مختلف درمانی در اختلالات زبان با منشا نورولوژیک.
نکته:
از آن‌جایی که این آزمایشگاه با اهداف و نام جدید، تازه تاسیس بوده و در حال توسعه است و تاکنون تعریف مشخصی برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی با توجه به دستورالعمل جدید دانشکده در خصوص آزمایشگاه‌ها نداشته است، لذا در حال حاضر نگارش نهایی اساسنامه آن در خصوص نحوه استفاده از ابزارها، ارائه خدمات و روند پرداخت هزینه‌ها به این آزمایشگاه در مورد پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی در دست اقدام است.

عناوین پایان‌نامه‌ها
فارسی
1. بارانی نریمان. مقایسه نامیدن افعال هم‌ریشه و غیر هم‌ریشه در افراد سالم و بیماران زبان پریش دوزبانه کرد – فارس، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد گفتاردرمانی (خاتمه‌یافته)

انگلیسی
1. Barani N. The comparison of naming of cognate and non-cognate verbs in Kurdish-Persian bilingual normal and aphasia patients. Thesis in Speech Therapy in MSc, School of Rehabilitation, TUMS (Finished).

عناوین مقالات
فارسی: --

انگلیسی: --


عناوین طرح‌های تحقیقاتی
فارسی: --

انگلیسی: --مسئول آزمایشگاه: دکتر آذر مهری