دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی
مدیر گروه گفتاردرمانی
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه
استادیار گفتاردرمانی
تلفن تماس: 77628205ـ داخلی : 240

فاکس: 77534133

E-Mail: khatoonabadi@tums.ac.ir

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان گفتادرمانی