رديف

 

نام و نام خانوادگی
 

سمت

1
 

مريم تقی زاده قه

کارشناس گفتاردرمانی

2
 

معصومه امانی اينانلو

منشی کلينيک