رديف
 
نام و نام خانوادگی
سمت

1
 

مريم تقی زاده قه

کارشناس گفتاردرمانی

2
 

مهديه کريمی 

کارشناس گفتاردرمانی

3
 

معصومه امانی اينانلو

منشی کلينيک