دکتر سيد‌ احمدرضا خاتون‏ آبادي(مدیر گروه)
 مرتبه علمی: استادیار
 علایق آموزشی وپژهشی:الکترونوروفیزیولوژی زبان، اختلالات اکتسابی   زبان،دمانس
 ایمیل: khatoonabadi@tums.ac.ir

 تلفن:77533939 داخلی:240
                                

 دکتر مهشيد آقاجان زاده
 مرتبه علمی: استادیار
 علایق آموزشی وپژوهشی:
 ایمیل:aghajanzadehm@tums.ac.ir
 تلفن:77533939  داخلی:
239
 

 دکتر سيده مريم خدامي
 مرتبه علمی: استادیار
 علایق آموزشی وپژوهشی: اختلالات صوت، اختلالات تشدید
 ایمیل: khodami@tums.ac.ir

 تلفن: 77533939  داخلی:239

 
 
 دکتر هوشنگ دادگر
 مرتبه علمی:استاد یار
 علایق آموزشی وپژوهشی: اتیسم، اختلالات رشدی زبان،اختلالات یادگیری،اختلالات حرکتی گفتار
 ایمیل: hdadgar@tums.ac.ir
 تلفن:77533939 داخلی:238

 

 دکتر زهرا سليماني
 مرتبه علمی: استادیار
 علایق آموزشی و پژوهشی: اختلالات رشدی زبان،آسیب ویژه زبان،اختلالات  خواندن ونوشتن
 ایمیل: soleymaniz@tums.ac.ir
 تلفن:77533939

 

 دکتر آذر مهری
 مرتبه علمی:استادیار
 علایق آموزشی وپژوهشی: اختلالات اکتسابی زبان، اختلالات آواشناسی و واجشناسی
 ایمیل: mehri@tums.ac.ir
 تلفن: 775333939  داخلی: 239

 
 

 محمد رحيم شاهبداغي
 مرتبه علمی:مربی
 علایق آموزشی و پژوهشی: لکنت، اختلالات تشدید و بلع
 ایمیل:shahbodaghi@tums.ac.ir
 تلفن:77533939 داخلی:238